top of page

REGULAMIN KONKURSU „Urlop od czesnego”


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem Konkursu „Urlop od czesnego” jest firma MWM Investor sp.zo.o. z siedzibą na ul. Jurajskiej 177, 32-082  Bolechowice.
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/MontessoriBolechowice

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA


1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, których dzieci uczęszczają do żłobka, przedszkola lub szkoły Montessori Bolechowice za wyjątkiem pracowników Organizatora.
2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
b. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage
c. Wpisaniu w komentarzu autorskiego pomysłu na motto, które może być później wykorzystane przez organizatora
d. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu

§ 3. INFORMACJE KONKURSOWE

3. Konkurs trwa od dnia 06 października 2020 godz. 7:00 do 18 października 2020 godz. 23:59
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz Aplikacji Konkursowej
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 4. NAGRODA

 

1. Nagrodą główną w Konkursie jest zwolnienie uczestnika z opłacania czesnego w placówce Montessori Bolechowice na okres jednego miesiąca
2. Nagrodą za drugie miejsce jest zniżka 50% z opłacania czesnego w placówce Montessori Bolechowice na okres jednego miesiąca
3. Nagrodą za trzecie miejsce jest zniżka 30% z opłacania czesnego w placówce Montessori Bolechowice na okres jednego miesiącamiesiąca
3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Profilu lub – w razie braku możliwości skontaktowania się – poprzez wiadomośd wysłaną na Facebooku.
2. Informacja o wygranej Nagrodzie Głównej zostanie przesłana Zwycięzcy w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakooczenia konkursu.
3. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej potwierdzenie przyjęcia nagrody.
4. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie przekazana.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostad wykluczony z Konkursu.

§ 6. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs - urlop od czesnego”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

bottom of page